• Racer - MTB - Motion

  nsc5

  Velkommen til

  Nykøbing Sjælland Cykelmotion

 • Racer - MTB - Motion

  nsc5

  Velkommen til

  Nykøbing Sjælland Cykelmotion

 • Racer - MTB - Motion

  nsc5

  Velkommen til

  Nykøbing Sjælland Cykelmotion

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os på email eller telefon.

Bestyrelse og vedtægter

Bestyrelse

Formand  Ken Engedal Tlf. 2177 2763
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Næstformand  John Werge Tlf. 4073 0860
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Kasserer  Jan Poulsen Tlf. 2366 2368
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Bestyrelsesmedlem  Jan Larsen Tlf. 5066 9154
 
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Suppleant  Bo Bengtsson Tlf. 5048 4393
 
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Suppleant  Palle Hestbech Tlf. 4023 8082
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Cykelmotion

 • 1) Klubbens navn er Nykøbing Sjælland Cykelmotion med hjemsted i Odsherred Kommune.
 • 2) Klubbens formål er at øge interessen for motionscykling ved sportslige og selskabelige arrangementer Klubben er medlem af DCU motionssektion.
 • 3) Som medlemmer kan optages personer der har interesse for motionscykling.
 • 4) Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.
 • 5) Kontingentet indbetales inden den 1.2 i regnskabsåret, der løber fra 1.1 til 31.12.
  a) Kassereren fører klubbens regnskab. Efter regnskabets afslutning videresendes det til klubbens revisor. Kassereren forestår alt vedrørende de daglige ind- og udbetalinger. Klubbens midler anbringes i et anerkendt pengeinstitut.
  b) Adgang til generalforsamlingen har alle med gyldigt medlemsbevis. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde og efter det fyldte 16 år.
  c) Har et medlem ikke betalt kontingent rettidigt, betragtes det som udmeldt.
  d) Et nyt medlem, der indmeldes i klubben før eller i august, skal betale fuld kontingent.
  e) Medlemmer der indmeldes i klubben efter august betaler halvt kontingent.
  f) Generalforsamlingen kan udnævne et medlem til æresmedlem. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
 • 6) Generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed, afholdes senest den 28. februar Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis bestyrelsen skønner det påkrævet eller hvis 1/5 af medlemmerne ønsker det. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel. Indkaldelsen kan ske ved opslag i klubhuset, pr. brev/e-mail eller i dagspressen. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal fremlægges i klublokalet til gennemsyn, senest 6 dage før generalfor-samlingen.
 • 7) Generalforsamlingen afgør sager ved simpelt stemmeflertal. Hvis et medlem ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt.
 • 8) Klubben ledes af en bestyrelse på 4 bestyrelsesmedlemmer, som består af formand, næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlem som alle vælges for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde, dog senest 1 måned efter generalforsamlingen. Formand og næstformand kan ikke være på valg samme år. Suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år. Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år. Alle beslutninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed falder forslaget.
 • 9) Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år ved formanden.
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab ved kassereren.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

 • 10) Ændringer af nuværende vedtægter kan foretages på den ordinære generalforsamling, forudsat at ændringsforslagets ordlyd har været udsendt sammen med indkaldelse til generalforsamling.
 • 11) Klubbens ophævelse kan kun ske på en i det øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling,hvor der kræves mindst halvdelen af medlemmernes fremmøde og heraf at ¾ af de fremmødte stemmer for forslaget. Ellers indkaldes til endnu en generalforsamling, hvor simpelt stemmeflertal er afgørende. Denne generalforsamling tager stilling til anvendelse af en eventuel kassebeholdning til fordel for cykelsporten eller humanitære formål.

Vedtægter revideret på generalforsamlingen den 22. februar  2014

Hans Lynge Petersen       Allan Andersen     Vagn Pedersen   Pia Clausen

Vedtægter revideret på generalforsamlingen den 17. februar 2018

(beslutning om kontingentfritagelse for æresmedlemmer)

Ejnar Berthelsen     Finn Olsen     Vagn Pedersen     Pia Clausen

Copyright © 2017 -2024 | Nykøbing Sj. Cykelmotion

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Nykøbing Sjælland Cykelmotion opbevarer kun oplysninger, som medlemmerne selv har oplyst overfor klubben. Det er medlemmernes eget ansvar at meddele klubben, hvis der sker ændringer i de personlige oplysninger.

På klubbens hjemmeside kan alle medlemmer via et login se de øvrige medlemmers navne, adresser, telefonnumre, mailadresser samt nærmeste pårørende.

Oplysning om fødselsdato er kodebeskyttet og kun tilgængelig for klubbens administrator.

Klubben benytter medlemmernes mailadresser til orientering om klubanliggender.
Hvis det er nødvendigt benyttes også telefonnumre.

Medlemsdata benyttes i forbindelse med ansøgning om tilskud til klubben.

Fødselsdatoer benyttes undertiden i forbindelse med lykønskninger.